Úvod > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky, reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 4dreams, s.r.o., Košice pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

1.1 Týmito všeobecnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou 4dreams, s.r.o., Zeleninárska 1, 040 12 Košice (ďalej len „Dodávateľ“) a každou osobou, ktorá je „kupujúcim“ tovaru ponúkaného Dodávateľom na internetovej stránke Dodávateľa www.4dreams.sk a ktoré vznikli pri kúpe uvedeného tovaru. Zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

1.2 Dodávateľom je spoločnosť 4dreams,s.r.o., so sídlom Zeleninárska 1, 040 12 Košice, IČO: 46305637, DIČ: 2023322026, IČ DPH: SK2023322026, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č.:28252/V.

1.3 Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.4dreams.sk (ďalej iba „elektronický obchod“). Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na nákup v elektronickom obchode dodávateľa.

1.4 Odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom aplikácie elektronického obchodu, alebo vyplnením formulára kúpnej zmluvy a zaslaním zálohy kupujúci vyjadruje, že sa s týmito VOP oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

1.5 Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

 

Čl. 2

Informácie o tovare a cene

2.1. Informácie o tovare uvedené v katalógu/ponuke elektronického obchodu sú čerpané z informačnej databázy dodávateľov a verejne prístupných zdrojov výrobcov ponúkaného tovaru.

2.2 Obrázky zobrazené pri výrobku sú len ilustračné, Váš monitor a tlačiareň nemusia zobrazovať farby také, aké sú v skutočnosti.

2.3 Ceny uvedené v týchto VOP zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.  Doručenie matracov je v celej SR zdarma, bez možnosti doobjednania a doplatenia vynášky.

2.4 Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu/ponuke elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. 

2.5 Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená dodávateľom v potvrdení objednávky. Elektronická správa s predmetom "Potvrdenie objednávky" sa považuje za návrh kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail, fax), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 

 

Čl. 3

Registrácia a objednanie tovaru

3.1 Objednávka bude akceptovaná dodávateľom len ak bude uplatnená prostredníctvom objednávacieho formulára elektronickej objednávky elektronického obchodu, alebo  kúpnou zmluvou (kúpna zmluva obsahuje podmienku zaslania  zálohy  na účet predávajúceho) a zároveň bude obsahovať nižšie uvedené údaje:

a) meno a priezvisko kupujúceho,

b) adresa trvalého pobytu kupujúceho na území Slovenskej republiky,

c) adresu dodania na území Slovenskej republiky, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu,

d) telefonický kontakt a elektronickú adresu (e-mail) kupujúceho,

e) ak je kupujúci právnická osoba, musí uviesť obchodné meno, sídlo na území Slovenskej republiky, adresu dodania na území Slovenskej republiky, ak je odlišná od sídla, IČO a DIČ, platcovia DPH musia uviesť IČ DPH, 

f) druh, množstvo a cenu tovaru,

Údaje o kupujúcom /údaje uvedené pod písmenom a) až e)/ je kupujúci povinný zadať iba raz pri registrácii kupujúceho ako zákazníka dodávateľa v sekcii „Registrácia zákazníka“, ktorá je súčasťou navigačného menu elektronického obchodu; zmena údajov o kupujúcom je možná kedykoľvek postupom obdobným registrácii kupujúceho ako zákazníka dodávateľa v sekcii „Registrácia zákazníka“, ktorá je súčasťou navigačného menu elektronického obchodu. Kupujúci je o úspešnej registrácii zákazníka upovedomený zaslaním elektronickej správy od dodávateľa s upozornením, že ním uvedená elektronická adresa bude použitá pre všetku komunikáciu pri nákupe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu dodávateľa.

Údaje o tovare /údaje uvedené pod písmenom f)/ je kupujúci povinný uviesť vždy pri vypĺňaní objednávacieho formulára elektronickej objednávky elektronického obchodu tzv. aktualizácia nákupného košíka kupujúcim.

3.2 Pokiaľ kupujúci objednáva osobitný rozmer matracov, zašle nezáväznú žiadosť o zaslanie cenovej ponuky na e-mail 4dreams@4dreams.sk, kde uvedie názov matraca, prevedenie, požadovaný rozmer a počet kusov. Kupujúci následne  obdrží  od predávajúceho konečnú cenu a návrh kúpnej zmluvy. V tomto prípade sa objednávka nerealizuje cez objednávkový formulár elektronického obchodu ale zaslaním vyplnenej kúpnej zmluvy a dohodnutej zálohy  /podľa čl. 5.2 týchto VOP/.

3.3 Po doručení objednávky dodávateľ zašle kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) informačnú elektronickú správu s predmetom "Zaevidovanie objednávky", ktorým dodávateľ potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto sa nepotvrdzuje objednávka a ani nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a kupujúcim.

 

Čl. 4

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1 Pred potvrdením objednávky dodávateľ:

a) overí dostupnosť tovaru a aktuálnosť ceny v čase odoslania objednávky kupujúcim,

b) kupujúceho kontaktuje /telefonicky, elektronicky/ a oznámi mu informáciu o dostupnosti tovaru, celkovej cene a konkrétnom dátume dodania tovaru; maximálna dodacia lehota podľa bodu 9.1 týchto VOP nemôže byť prekročená.

4.2 Dodávateľ je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení tým, že kupujúcemu zašle elektronickú správu s predmetom "Potvrdenie objednávky" okrem prípadov, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu:

a) v lehote určenej týmito VOP alebo

b) v cene, ktorá bola uvedená v katalógu/ponuke elektronického obchodu v čase uplatnenia objednávky alebo

c) z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru.

Vo vyššie uvedených prípadoch dodávateľ bezodkladne elektronicky zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku náhradného plnenia (iná dodacia lehota, iná kúpna cena, obdobný tovar a pod.), ktorú musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail, fax), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

4.3 Doručenie elektronickej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky“ sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku. Výnimku predstavuje uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa bodu 2.5 alebo bodu 4.2 týchto VOP. 

4.4 Dodávateľ aj kupujúci sú viazaní objednávkou tovaru po uzatvorení kúpnej zmluvy.

 

Čl. 5

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a)   bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia  tovaru,

b) ak dodávateľ nedodržal termín dodania tovaru dohodnutý v kúpnej zmluve, v prípadoch          ustanovených príslušnými právnymi predpismi,

Odstúpenie od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov vykoná písomným oznámením o odstúpení:

    1) zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo

    2)zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu www.4dreams@4dreams.sk

        alebo

    3) osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

Telefonicky alebo zaslaním SMS správy si kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemôže platne uplatniť. 

 5.2 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch ustanovených v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, najmä v prípade ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho.

5.3 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu,

b)ak kupujúci riadne a včas neuhradí zálohu,

c) ak riadne a včas neprevezme dodaný tovar  a to písomným oznámením o odstúpení:

    1 ) zaslaným doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska kupujúceho alebo

     2) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho. 

5.4 Doručením písomného oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy sa zmluva zrušuje od počiatku;

5.4.1 dodávateľ je povinný:

a) prevziať tovar späť,

b) vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar, ktorú zaplatil peňažnými prostriedkami, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.4.2 kupujúci  je povinný:

a) vrátiť tovar dodávateľovi do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kompletný, nepoškodený a so všetkým príslušenstvom či súčasťami. 

b) spolu s vráteným tovarom predložiť doklad o zakúpení tovaru 

c) v prípade znečistenia tovaru uhradiť dodávateľovi čistenie, o čom mu bude zaslaný doklad z čistiarne.

5.5 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru ak tento tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, inak tieto náklady znáša dodávateľ.

5.6 Kúpnu cenu dodávateľ kupujúcemu vráti prevodom na bankový účet alebo poštovou poukážkou. Pre vylúčenie pochybností sa náklady dodávateľa súvisiace s doručením tovaru nepovažujú za náklady kupujúceho, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 

Čl. 6

Stornovanie objednávky

6.1 Kupujúci má právo odvolať (stornovať) objednávku kým nebola objednávka potvrdená postupom podľa článku 4 týchto VOP a to písomným oznámením o odvolaní (stornovaní):

a) zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo

b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu www.4dreams@4dreams.sk

 alebo

c) osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

 

Čl. 7

Zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a záruka (reklamačný poriadok)

7.1 Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za vady predanej veci). 

7.2 Dodávateľ nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené:
a) nevhodnou manipuláciou,
b) uložením matracov  na iný ako doporučený  typ roštu
c) opotrebením tovaru v dôsledku jeho obvyklého užívania,
d) nevhodným ošetrovaním,
v) vplyvom poveternostných podmienok,
vi) úmyselným poškodením.

Dodávateľ tiež nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré kupujúceho upozornil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

7.3 Vada tovaru, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo zanedbanou starostlivosťou zo strany kupujúceho sa považuje za vadu tovaru, ak sa kupujúci riadil nesprávnymi pokynmi uvedenými v návode na použitie a údržbu. 

7.4 Kupujúci má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v závislosti od povahy vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka.

7.5 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru.

7.6 Reklamáciu si musí kupujúci uplatniť u dodávateľa oznámením o vadách tovaru:

a) zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo

b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu www.4dreams@4dreams.sk

 alebo

c) osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

7.7 Dodávateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o prijatí reklamácie:

a) doporučenou poštou na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo

b) elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

7.8 Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie môže kupujúci zaslať fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru.

7.9 Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Záruka

  • Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list, ak nie je pribalený záručný list
  • Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Čl. 8

Platobné podmienky

8.1 Kúpnu cenu za tovar, alebo doplatok  pri objednávke osobitných rozmerov  je kupujúci povinný uhradiť pri prevzatí tovaru v hotovosti, alebo na účet dodávateľa ešte pred dodaním.

8.2 V prípade zálohovej platby je kupujúci túto uhradiť na účet dodávateľa.       

8.3 Ak  kupujúci  neuhradí  celkovú cenu  spôsobom  podľa  tohto článku VOP,  nie  je  dodávateľ povinný kupujúcemu tovar vydať, týmto konaním sa dodávateľ nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

 

Čl. 9

Podmienky dodania tovaru

9.1 Uplatnením objednávky kupujúci súhlasí s tým, že dodávateľ splní objednávku (doručí tovar) najneskôr do 21 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Táto dodacia lehota je ovplyvnená dobou dodania vstupných materiálov a trvaním výrobného cyklu tovaru. 

9.2 Doručenie tovaru do miesta určeného kupujúcim v objednávke zabezpečuje dodávateľ  vlastnou dopravou, alebo prostredníctvom zásielkovej služby. Takisto je možné osobné prevzatie v sídle dodávateľa. 

9.3 Dodávateľ bude kupujúceho informovať o doručení tovaru najneskôr deň pred jeho doručením.

9.4 Dodávateľ je oprávnený doručiť tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru ak s tým kupujúci súhlasí.

9.5 Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Ako miesto dodania tovaru môže byť dohodnutá výlučne adresa na území Slovenskej republiky.

9.6 Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania umožní kupujúcemu s tovarom nakladať na  korbe dopravného prostriedku. 

9.7 Ak dodávateľ splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade s bodom 9.6 týchto VOP, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou faktúry.

Kupujúci spravidla zabezpečí bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v deň oznámeného doručenia tovaru (bod 9.3 VOP) bude dostupný na telefónnom čísle určenom kupujúcim v objednávke.

Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:

a) informovať dodávateľa, 

b) dohodnúť s dodávateľom náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.

9.8 Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru.

9.9 Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
b) tovar nie je kompletný alebo,
c) tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou faktúry. 

Kupujúci je povinný o danej situácií bezodkladne informovať dodávateľa elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.

9.10 Ak kupujúci tovar prevzal, reklamácia vád tovaru sa riadi postupom podľa článku 7 týchto VOP.

9.11 Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru.

9.12 Dodávateľ spolu s tovarom doručí kupujúcemu:
a) faktúru,
b) pokladničný doklad,
c) písomnú informáciu v zmysle ust. § 10 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

 

Čl.10

Cena za doručenie tovaru a cena za vynášku tovaru

10.1 Cena za doručenie tovaru na:
        www.4dreams.sk je v celej SR zdarma

10.2 Cena za vynášku  tovaru:
         www.4dreams.sk  nie je možné dojednať a doplatiť vynášku.

 

Čl.11

Spracovanie osobných údajov

11.1 Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. 

11.2 Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám. 

11.3 Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo.

11.4 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VOP.

Vitajte u nás
Spoločnosť 4dreams
Vám prináša:

robot.png

Robotické vysávanie

Robotické vysávače iRobot Roomba sú vybavené 38 senzormi ktoré zabezpečujú bezpečný pohyb robota v miestnosti. Veľmi dôležitou schopnosťou je, že Roomba nespadne zo schodov, senzory zaregistrujú koniec povrchu a včas vyšlú informáciu, aby robot okamžite zmenil smer vysávania.

Katalóg produktov

 

Zdravý spánok

Zdravý spánok

Matrace sú súčasťou spálne rovnako ako nábytok. Majú obrovský vplyv na zdravie a preto je dôležité vybrať si taký, ktorého vlastnosti nám poskytujú zdravé a pohodlné spanie.

Zdravé varenie

Zdravé varenie

Hrubostenné ploché dno je vhodné pre všetky typy sporákov - plynové, elektrické aj keramické platne. Zahrieva sa rýchlo, rovnomerne, dlho drží teplo a je mimoriadne úsporné v spotrebe energie.

Infraštruktúra

Infraterapia

Pozitívne ovplyvňuje reumatické prejavy, degeneratívne choroby chrbtice, artrózu, syndrómy bolestivého ramena, rannú stuhnutosť. Zmierňuje taktiež únavu a vyčerpanie organizmu.

Kontakt na nás

4dreams, s.r.o.
Zeleninárska 1
040 12 Košice
IČO: 46 305 637
DIČ: 2023322026

 

Mobil: +421 917 101 151
Email: 4dreams@4dreams.sk

Novinky

Ak chcete posielať novinky na email: